Umowa świadczenia usług szkoleniowych

Zawarta dnia ………………………. w Sosnowcu, pomiędzy ……………………………………………………………………………………………., numer PESEL …………………………………………………, zamieszkałym(ą) w ……………………………………………………………………………………………………………., ul. …………………………………………………………………………….., nr. telefonu ……………………………………………………………………………., a Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Vmax Łukasz Budniak, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 61, nr. Zezwolenia 00822475, zwanym dalej Ośrodkiem.

§ 1. Postanowienia ogólne Strony za pomocą regulacji w niniejszej umowie zawartych postanawiają uregulować warunki oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

§ 2. Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest Kurs Nauki Jazdy kategorii*:
A1
A2
A

§ 3. Obowiązki Ośrodka
1. Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej powyższej kategorii prawa jazdy zgodnie w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
2. Ośrodek oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.
3. Ośrodek zapewnia szkolenie: teoretyczne w wymiarze……………godzin szkolenie praktyczne w wymiarze……….………..…………. godzin, zgodnie z opisem towaru w sklepie.
4. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia. 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub inne obrażenia powstałe podczas odbywania szkolenia. Osoba szkolona zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Ośrodka w przypadku utraty zdrowia lub życia w trakcie szkolenia.

§ 4. Opłaty
1. Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę …………………. pln, płatną:
– w całości
– na raty
Kwota ta zawiera dodatkowe świadczenia, zgodnie z opisem towaru w sklepie*:
– materiały dydaktyczne
– wyposażenie motocyklisty
– egzamin wewnętrzny
– motocykl na pierwszy egzamin państwowy
2. Osoba szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, o którym mowa w ust. 1 w całości przed rozpoczęciem tego szkolenia lub w przypadku rozłożenia płatności na raty stosować się do § 4 pkt 3. 3.
Harmonogram rat:
– wpłata I – 500 zł do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy
– wpłata II – 500 zł do 10 godziny zajęć praktycznych
– wpłata III – pozostała kwota należności wynikająca z ceny kursu po zakończeniu szkolenia, do 20h zajęć praktycznych, a przed przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego lub do 3 miesięcy od chwili rozpoczęcia szkolenia.
4. Badania lekarskie w wysokości 200zł pokrywa kursant w momencie wykonania badania lekarskiego u lekarza współpracującego z Ośrodkiem. 5. W przypadku nie dokonania powyższych wpłat Ośrodek ma prawo odmówić prowadzenia dalszych usług szkoleniowych do czasu uregulowania zobowiązania lecz nie później niż do końca bieżącego roku. W przypadku nieuregulowania płatności, ośrodek skreśla kursanta z listy osób szkolonych a kurs uważa się za nieodbyty.
6. Opłata za każdy poprawkowy egzamin wewnętrzny praktyczny wynosi 30 pln.
7. Opłata za nieodbyte z winy osoby szkolonej szkolenie praktyczne wynosi 50% ceny za każdą planowaną godzinę tego szkolenia zgodnie z cennikiem dostępnym w biurze Ośrodka.
8. Opłata za wypowiedzenie umowy bez winy ośrodka wynosi:
a) 10 pln za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego, natomiast 40 pln za każdą odbytą godzinę zajęć teoretycznych z zakresu pierwszej pomocy
b) 1/20 ceny kursu za daną kategorię prawa jazdy za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego według cennika obowiązującego na dzień podpisania umowy.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Kurs należy ukończyć do końca bieżącego roku, nie dotyczy to osób, która rozpoczęła kurs po 15 września danego roku z tym, że ostateczna data ukończenia kursu ma nastąpić do dnia 31.05. kolejnego roku.
2. W przypadku nie ukończenia kursu do czasu określonego w § 4 pkt 10 uznaje się, że wszystkie godziny zostały wyczerpane.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odstąpienie od umowy może nastąpić do 14 dni od daty jej zawarcia.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
5. W załączniku nr.1 do umowy zawarto regulamin Szkolenia, z którym osoba szkolona się zapoznała i potwierdziła podpisem jednocześnie zobowiązując się do jego przestrzegania.
6. W załączniku nr 2 znajduje się regulamin korzystania z Placu Manewrowego z którym osoba szkolona się zapoznała i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. czytelny podpis osoby szkolone podpis reprezentanta Ośrodka
*niepotrzebne skreślić