CZĘŚĆ 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO osk.vmax.pl

§1 Warunki ogólne

Niniejszy REGULAMIN określa zasady oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego oskvmax.pl, dostępnego pod adresem internetowym https://oskvmax.pl.
Sklep internetowy działający pod adresem https://oskvmax.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę Łukasz Budniak, prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia nr 00822475, wydanego przez Prezydenta Miasta Sosnowiec, pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 6443161662, adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 61.

§2 Definicje

Użyte w niniejszym REGULAMINIE pojęcia oznaczają odpowiednio:
KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów w SKLEPIE;
KONSUMENT – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
KONTO – opisana w w § 7. niniejszego REGULAMINU nieodpłatna funkcja SKLEPU (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której KLIENT może założyć i posiadać w SKLEPIE swoje indywidualne konto;
REGULAMIN – niniejszy regulamin SKLEPU;
SKLEP – sklep internetowy oskvmax.pl, prowadzony przez SPRZEDAWCĘ pod adresem https://oskvmax.pl
SPRZEDAWCA – Łukasz Budniak, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia nr 00822475, wydanego przez Prezydenta Miasta Sosnowiec, pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 6443161662, adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 61.
TOWAR/TOWARY – produkt/y prezentowane w SKLEPIE;
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży TOWARÓW w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM, realizowana w oparciu o serwis internetowy SKLEPU;
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA, zmierzające do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY, wskazujące zwłaszcza rodzaj oraz ilość TOWARU/ÓW.
UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI – umowa określająca warunki przebiegu kursu;
REGULAMIN KURSU – regulamin świadczenia usługiszkoleniowej

§3 Kontakt ze sklepem

KLIENT może porozumiewać się ze SPRZEDAWCĄ za pomocą następujących adresów i numerów telefonów:
Adres prowadzenia działalności przez SPRZEDAWCĘ i adres do korespondencji: 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 61.
Adres e-mail: biuro@oskvmax.pl
Telefon: 506-266-267

§4 Dane do przelewu

Dane SPRZEDAWCY: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 61.

§5 Wymogi techniczne

Do korzystania ze SKLEPU, przeglądania jego asortymentu i/lub składania ZAMÓWIEŃ, niezbędne jest:
– urządzenie z dostępem do Internetu;
– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies (włączona obsługa plików cookies);
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i/lub przerwy w funkcjonowaniu SKLEPU spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością SKLEPU z infrastrukturą techniczną KLIENTA.
Przeglądanie asortymentu SKLEPU nie wymaga zakładania KONTA. Składanie ZAMÓWIEŃ możliwe jest również w opcji bez zakładania KONTA (szczegóły w par.6 niniejszego REGULAMINU).

§6 Zakupy w sklepie

Ceny widoczne w SKLEPIE podane są w polskich złotych i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez KLIENTA składa się cena za TOWAR wskazana w SKLEPIE oraz koszt dostawy (jeśli w przypadku danego ZAMÓWIENIA ma on zastosowanie).
W celu złożenia ZAMÓWIENIA KLIENT może zarejestrować się w SKLEPIE, tzn. założyć w nim KONTO lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym ZAMÓWIENIU (tj. imię i nazwisko składającego ZAMÓWIENIE, adres e-mail i nr telefonu, a także, jeśli KLIENT życzy sobie otrzymać fakturę VAT, pełne dane niezbędne do jej wystawienia, z nr NIP).
Sposób zakładania KONTA opisany jest w paragrafie 7. niniejszego REGULAMINU.
TOWAR wybrany do zakupu należy umieścić w koszyku w SKLEPIE, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”.
Następnie KLIENT podaje w przypadku ZAMÓWIENIA bez rejestracji KONTA –  dane niezbędne do zrealizowania złożonego ZAMÓWIENIA, po czym klikając przycisk “Zamawiam i płacę” – potwierdza ZAMÓWIENIE.
Kolejnym etapem jest dokonanie przez KLIENTA wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności i, w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacenie ZAMÓWIENIA w określonym terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w §9.
ZAMÓWIENIE zostaje uznane za złożone w momencie potwierdzenia jego zawartości i wyrażenia akceptacji niniejszego REGULAMINU,  UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI oraz  REGULAMINU KURSU przez KLIENTA, bez której nie da się złożyć zamówienia .
Złożenie ZAMÓWIENIA jest tożsame z zawarciem UMOWY SPRZEDAŻY pomiędzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ.
Potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY / złożenia ZAMÓWIENIA w SKLEPIE  KLIENT otrzymuje w formie mailowej.

§7 Zakładanie konta w sklepie i regulamin konta

Założenie KONTA nie jest obowiązkowe.
KONTO w sklepie zakłada się poprzez złożenie ZAMÓWIENIA, zaznaczając opcję “załóż konto”. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko właściciela KONTA, adres, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz adres (z nazwą ulicy, numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i nr kontaktowym telefonu).
Posiadanie KONTA umożliwia:
– składanie ZAMÓWIEŃ bez konieczności każdorazowego podawania danych niezbędnych do realizacji ZAMÓWIENIA
– podgląd historii ZAMÓWIEŃ składanych w SKLEPIE przy użyciu danego KONTA
– sprawdzanie statusu danego ZAMÓWIENIA
– samodzielną edycję/zmianę danych KLIENTA
Logowanie się na KONTO odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w procesie ZAKŁADANIA KONTA.
Założenie KONTA w SKLEPIE jest darmowe, a KLIENT może w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, zrezygnować z KONTA.
Celem likwidacji swojego KONTA w SKLEPIE należy wysłać swoją rezygnację do SPRZEDAWCY za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3 niniejszego REGULAMINU.
KONTO zostanie usunięte niezwłocznie, równocześnie nastąpi rozwiązanie umowy między KLIENTEM a SPRZEDAJĄCYM w zakresie prowadzenia KONTA w SKLEPIE.
Wszelkie ewentualne reklamacje odnośnie funkcjonowania KONTA należy kierować na adresy poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez SPRZEDAJĄCEGO.

§8 Metoda dostawy towaru

KLIENT korzysta z następujących oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO metod dostawy zamówionego TOWARU:
– materiały do kursu: KLIENT otrzymuje wiadomość SMS, na podany przez siebie numer telefonu, zawierającą link z dostępem do strony biz.prawko.pl. Po zalogowaniu się KLIENT ma dostęp do materiałów dydaktycznych zakupionego kursu.
– usługa szkolenia: KLIENT odbywa lekcje w umówionych indywidualnie ze SPRZEDAWCĄ terminach. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odwołania/zmiany terminu umówionych lekcji na placu manewrowym w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura poniżej 8°C, śnieg, deszcz, wiatr).

§9 Metoda płatności

KLIENT opłaca złożone ZAMÓWIENIE wybierając jedną z następujących opcji:
– płatność w ratach, zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie, tj.:
– wpłata I – 500 zł do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy
– wpłata II – 500 zł do 10 godziny zajęć praktycznych
– wpłata III – pozostała kwota należności wynikająca z ceny kursu po zakończeniu szkolenia, do 20h zajęć praktycznych, a przed przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego lub do 3 miesięcy od chwili rozpoczęcia szkolenia. ;
– płatność za cały kurs jednorazowo
KLIENT opłaca złożone ZAMÓWIENIE poprzez bezpieczny tranfser tpay.
SPRZEDAWCA informuje, iż ze względu na specyfikę niektórych metod płatności, opłacenie ZAMÓWIENIA daną metodą możliwe jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu ZAMÓWIENIA.
Realizując zakupy w SKLEPIE, KLIENT akceptuje wystawianie faktur elektronicznych przez SPRZEDAWCĘ. KLIENT ma prawo wycofać swoją akceptację w dowolnym momencie.

§10 Realizacja zamówienia

Po złożeniu ZAMÓWIENIA przez KLIENTA, SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdza otrzymanie ZAMÓWIENIA i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie KLIENTOWI odpowiedniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA. Wiadomość ta zawiera oświadczenie SPRZEDAWCY o otrzymaniu ZAMÓWIENIA oraz jego przyjęciu do realizacji i stanowi potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM.

§11 Odstąpienie od umowy

KONSUMENT może w terminie 14 dni odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY zawartej ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem SKLEPU, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od UMOWY wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym KONSUMENT wszedł w posiadanie TOWARU lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA, weszła w posiadanie tego TOWARU.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, KONSUMENT musi poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od UMOWY w drodze jednoznacznego oświadczenia, przed upływem terminu, o którym powyżej.
Oświadczenie to może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą mailową – dane kontaktowe SPRZEDAWCY zostały określone w paragrafie 3. niniejszego REGULAMINU.
Do zachowania terminu odstąpienia od UMOWY wystarczy wysłanie przez KONSUMENTA oświadczenia, o którym powyżej, przed upływem wskazanego wyżej terminu.
W przypadku przesłania oświadczenia przez KONSUMENTA drogą elektroniczną, SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na podany przez niego adres e-mail (lub na adres e-mail, z którego KONSUMENT nadesłał oświadczenie) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY.

§12 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, SPRZEDAWCA zwraca KONSUMENTOWI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od UMOWY, dokonane przez niego płatności.
W przypadku rezygnacji z kursu prawa jazdy SPRZEDAWCA zwraca KONSUMENTOWI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od UMOWY, dokonane przez niego płatności, pomniejszone o kwotę 200 zł, stanowiącą koszt materiałów dydaktycznych do których klient otrzymał dostęp, jako że stanowią one produkt cyfrowy, dostarczany drogą elektroniczną.
SPRZEDAWCA dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KONSUMENTA użyte w transakcji związanej z zawarciem UMOWY, chyba że KONSUMENT zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie się dla niego wiązało z żadnymi kosztami w związku z tym zwrotem płatności.
W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez KONSUMENTA kartą płatniczą, SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tejże karty płatniczej.

§13 Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego TOWARU, KUPUJĄCY ma prawo do reklamowania wadliwego TOWARU w oparciu o rękojmię, która jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym.
Reklamację należy złożyć pisemnie na adres e-mail biuro@oskvmax.pl lub drogą pocztową na adres Ośrodek Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 61.
Składając reklamację można skorzystać z Formularza Reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego REGULAMINU, jednak nie jest to obowiązkowe.
Zalecane jest, aby treść reklamacji zawierała opis stwierdzonej wady, okoliczności jej wystąpienia, wskazanie daty zakupu TOWARU oraz daty stwierdzenia wady, dane kontaktowe KLIENTA składającego reklamację oraz żądanie KLIENTA w związku z wadą TOWARU.
Reklamując TOWAR w ramach rękojmi, KLIENT może:
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od UMOWY (przy wadzie istotnej)
– żądać wymiany TOWARU na wolny od wad albo usunięcia wady
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z UMOWY SPRZEDAŻY, w jakiej wartość TOWARU z wadą pozostaje do wartości TOWARU bez wady.
Nie można odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY jeżeli wada TOWARU jest nieistotna.
SPRZEDAWCA jest zobowiązany wymienić wadliwy TOWAR na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA.
Reklamacje dotyczące działania SKLEPU należy kierować drogą mailową na adres e-mail biuro@oskvmax.pl lub drogą pocztową na adres Ośrodek Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 61.
SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
W przypadku uznania reklamacji przez SPRZEDAWCĘ (uznanie żądania obniżenia ceny albo odstąpieniu od UMOWY), zwrot należności ze strony SPRZEDAWCY nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata w związku z zakupem danego TOWARU. W żadnym przypadku zwrot należności nie będzie się wiązał z żadnymi kosztami dla KLIENTA.
SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu zwrotu lub niedokonanie zwrotu należności, jeżeli KLIENT, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy KLIENT nie przekaże SPRZEDAJĄCEMU wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez KLIENTA błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§14 Reklamacje

KONSUMENTOWI przysługuje możliwość skorzystania z następujących (przykładowych) pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu – wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ;
– złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
– uzyskanie nieodpłatnej pomocy w siedzibie miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
– złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§15 Dane osobowe

Dane osobowe KLIENTÓW są zbierane za pośrednictwem SKLEPU i przetwarzane na podstawie UMOWY SPRZEDAŻY i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
Administratorem danych osobowych przekazanych przez KLIENTA podczas korzystania ze SKLEPU jest SPRZEDAWCA.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w REGULAMINIE danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji UMOWY SPRZEDAŻY skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże UMOWY.
Odbiorcami danych osobowych KLIENTÓW SKLEPU mogą być:
– w przypadku KLIENTA, który korzysta w SKLEPIE ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe KLIENTA wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w SKLEPIE internetowym;
– instruktorzy
– biuro księgowe;
– podmiot zapewniający wsparcie informatyczne.
Dane KLIENTÓW są przetwarzane przez okres realizacji UMOWY SPRZEDAŻY i świadczenia usługi przez SKLEP. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez SPRZEDAWCĘ obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.
Zgodnie z dyrektywą RODO, KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, a także usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia żądania przeniesienia danych osobowych. Może również cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez SPRZEDAWCĘ zawiera Polityka prywatności zamieszczona w SKLEPIE.
Wszelkie pytania dotyczące uprawnień w zakresie danych osobowych oraz Polityki prywatności SKLEPU można kierować na adres biuro@oskvmax.pl.

§16 Postanowienia końcowe

Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku.
Żadne z postanowień niniejszego REGULAMINU nie wyłącza ani w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień KONSUMENTA wynikających z przepisów prawa.
Umowy zawierane przez SKLEP zawierane są w języku polskim.
SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian REGULAMINU z ważnych przyczyn, jakimi są np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego REGULAMINU. O każdej zmianie SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
ZAMÓWIENIA złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego REGULAMINU będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia ZAMÓWIENIA.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy o ochronie danych osobowych.

CZĘŚĆ 2. UMOWA I REGULAMIN KURSU osk.vmax.pl

Umowa świadczenia usług szkoleniowych

Zawarta pomiędzy………………………………………………………………………………………………………………, numer PESEL
…………………………………………………, zamieszkałym(ą) w …………………………………………………………………………………, ul.
…………………………………………………………………………….., nr. telefonu …………………………………………………………………………,
zwanym dalej Osobą szkoloną, a
Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Vmax Łukasz Budniak, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 61, nr. Zezwolenia 00822475, zwanym dalej Ośrodkiem.

§ 1. Postanowienia ogólne

Strony za pomocą regulacji w niniejszej umowie zawartych postanawiają uregulować warunki oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

§ 2. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest Kurs Nauki Jazdy kategorii*:
A1
A2
A

§ 3. Obowiązki Ośrodka

1. Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej powyższej kategorii prawa jazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
2. Ośrodek oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.
3. Ośrodek zapewnia szkolenie: Zajęcia z pierwszej pomocy medycznej w wymiarze…….. godzin, oraz szkolenie praktyczne w wymiarze……… godzin.
4. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub inne obrażenia powstałe podczas odbywania szkolenia. Osoba szkolona zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Ośrodka w przypadku utraty zdrowia lub życia w trakcie szkolenia.

§ 4. Opłaty

1. Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę …………………. PLN, płatną:
w całości
na raty
2. Osoba szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, o którym mowa w ust. 1 w całości przed rozpoczęciem tego szkolenia lub w przypadku rozłożenia płatności na raty stosować się do § 4 pkt 3.
3. Harmonogram rat:
Przed przystąpieniem do szkolenia osoba szkolona musi wpłacić ratę nie mniej niż…….………….. PLN, do 10h zajęć praktycznych wpłata raty w kwocie……………………… pln, kolejna rata w wysokości………………………. PLN wymagana jest w momencie przystąpienia do egzaminu wewnętrznego, lecz nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia szkolenia praktycznego.
4. W przypadku nie dokonania powyższych wpłat Ośrodek ma prawo odmówić prowadzenia dalszych usług szkoleniowych do czasu uregulowania zobowiązania lecz nie później niż do końca bieżącego roku.
5. Opłata za każdy poprawkowy egzamin wewnętrzny praktyczny wynosi 30 PLN.
6. Opłata za nieodbyte z winy osoby szkolonej szkolenie praktyczne wynosi 50% ceny za każdą planowaną godzinę tego szkolenia zgodnie z cennikiem zamieszczonym w biurze Ośrodka oraz na stronie internetowej www.oskvmax.pl.
7. Opłata za wypowiedzenie umowy bez winy ośrodka wynosi:
a) 50zł za udostępnienie materiałów e-learning, 40 pln za każdą odbytą godzinę zajęć teoretycznych z zakresu pierwszej pomocy
b) 1/20 ceny kursu za daną kategorię prawa jazdy za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego według cennika.
8. Kurs należy ukończyć do końca bieżącego roku, nie dotyczy to osoby, która rozpoczęła kurs po 15 września danego roku z tym, że ostateczna data ukończenia kursu ma nastąpić do dnia 31.05 kolejnego roku.
9. W przypadku nie ukończenia kursu do czasu określonego w § 4 pkt 8 uznaje się, że wszystkie godziny zostały wyczerpane.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W załączniku nr.1 do umowy zawarto regulamin Szkolenia, z którym osoba szkolona się zapoznała i potwierdziła podpisem jednocześnie zobowiązując się do jego przestrzegania.

*niepotrzebne skreślić

 

czytelny podpis osoby szkolonej                                  podpis reprezentanta Ośrodka

Przyjęto wpłatę:……………PLN, data………………………., podpis………………………

Załącznik nr 1 do umowy kursu prawa jazdy.

Regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, obowiązujący od dnia 19 stycznia 2013 r.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak ”
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, który na podstawie zaświadczenia nr 00822475, wydanego przez Prezydenta Miasta Sosnowiec, prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, A2.
b) Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak” z dnia 19 stycznia 2013.
c) Szkoleniu – oznacza szkolenie podstawowe dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
d) Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§2 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 13 lipca 2012. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne i teoretyczne w ilości przewidzianej w prawie, a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.
3. Organizator zapewnia wykwalifikowaną i kompetentna kadrę instruktorów, posiadających uprawnienia do Szkolenia.
4. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator wydaje Uczestnikowi „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia” oraz uzupełnia jego profil kandydata na kierowcę.

§3 Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę – tzw. PKK, umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
2. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pogłębiania wiedzy teoretycznej i sumiennego przykładania się do zajęć.
3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Szkolenia pod rygorem przerwania Szkolenia.
4. Uczestnik obowiązany jest zawsze posiadać przy sobie dokument tożsamości w momencie uczestniczenia w Szkoleniu w części praktycznej.

§4 Opłaty

1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku na stronie internetowej www.oskvmax.pl.
2. Opłatę można wnieść gotówką w biurze Organizatora:
a) w całości
b) w ratach – w ilości maks. 3 raty (nieoprocentowane),
c) lub przelewem na konto bankowe Organizatora dostępne w biurze lub na stronie internetowej www.oskvmax.pl
3. Za cenę szkolenia uważa się cenę obowiązującą w dniu rozpoczęcia szkolenia, wpisaną do umowy, z uwzględnieniem obowiązujących wówczas promocji, co Uczestnik akceptuje i potwierdza własnoręcznym podpisem pod umową.
4. W cenie kursu zawarta jest opłata manipulacyjna w wysokości 500 PLN, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia.
5. Całość opłaty za kurs osoba szkolona powinna wnieść zgodnie z umową najpóźniej do 15 godziny szkolenia praktycznego, lub do 3 miesięcy od chwili rozpoczęcia szkolenia.
6. Jeżeli Uczestnik korzysta z formy ratalnej, to poszczególne kolejne wpłaty powinny być uiszczane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na przeprowadzenie szkolenia.
7. Niewniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o przerwaniu Szkolenia – decyzję taką podejmuje Kierownik OSK.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania zaświadczenia i nieuzupełnienia profilu kandydata na kierowcę do chwili uiszczenia całej opłaty za Szkolenie.

§5 Dyscyplina Szkolenia

1. O dopuszczeniu Uczestnika do Egzaminu Wewnętrznego decyduje instruktor szkolący. Jest to suwerenna i niepodważalna decyzja.
2. Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Wewnętrznego w części teoretycznej i praktycznej Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do Egzaminu Państwowego.
3. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i Uczestnika.
4. Uczestnik wyraża zgodę aby jego instruktor przechowywał kartę przeprowadzonych zajęć z uwagi na odpowiedni stan karty.
5. Uczestnik ma prawo, w dowolnym momencie Szkolenia, po uzgodnieniu z Organizatorem, zmienić swojego instruktora.
6. Uczestnik ma obowiązek powiadamiania z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia, za każdą opuszczoną, niezgłoszoną godzinę zajęć praktycznych 50% opłaty za godzinę dodatkową wg cennika.

§6 Przerwanie Szkolenia

1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.
2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik brał udział w Szkoleniu, po odliczeniu opłaty manipulacyjnej zgodnie z zawarta umową o przeprowadzeniu szkolenia.
3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty-paragonu fiskalnego lub rachunku (Rozp. Min. Finansów z dn.14 marca 2013).
4. Jeżeli Uczestnik zaprzestał uczestnictwa w zajęciach i nie kontaktuje się z biurem Organizatora, to zgodnie z §16 ust.2 Rozporządzenia o szkoleniu po upływie 24 miesięcy od dnia ostatnich zajęć Kierownik OSK odsyła jego profil kandydata na kierowcę do właściwego Starostwa, a Szkolenie to uznaje się za przerwane.

§7 Przepisy porządkowe

1. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Organizatora, wykładowcy lub instruktora.
2. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.
3. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.
4. Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.
5. Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy.
6. Niezastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.
7. W przypadku niezastosowania się do poleceń oraz wskazań przez osobę prowadzącą zajęcia zgodnie z §3 pkt.6 skutkiem czego powstało uszkodzenie pojazdu szkoleniowego Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do całkowitego pokrycia kosztów przywracając pojazd do stanu poprzedniego.
8. Wjazd na plac manewrowy należący do OSK Vmax Łukasz Budniak pojazdami innymi niż pojazdy szkoleniowe jest surowo zabroniony.
9. W wyniku powstania szkody na terenie placu manewrowego OSK Vmax Łukasz Budniak nie ponosi odpowiedzialności.
10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora zarządzeń, a ewentualne skargi, uwagi i zażalenia należy zgłaszać do Kierownika OSK Vmax – Łukasz Budniak.

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.oskvmax.pl.
2. Uczestnik składając swój podpis na umowie kursu potwierdza, że zapoznał się zał. nr 1 do tej umowy – Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby działalności zawodowej Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Sosnowiec, dnia 19 stycznia 2013 roku.

Zatwierdził: inż. Łukasz Budniak, Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”

Pobierz i wydrukuj formularz: umowa i regulamin