Regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, obowiązujący od dnia 19 stycznia 2013 r. Załącznik nr 1 do umowy kursu prawa jazdy.

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak ”
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, który na podstawie zaświadczenia nr 00822475, wydanego przez Prezydenta Miasta Sosnowiec, prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, A2.
b) Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak” z dnia 19 stycznia 2013.
c) Szkoleniu – oznacza szkolenie podstawowe dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
d) Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§2 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 13 lipca 2012. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne i teoretyczne w ilości przewidzianej w prawie, a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.
3. Organizator zapewnia wykwalifikowaną i kompetentna kadrę instruktorów, posiadających uprawnienia do Szkolenia.
4. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator wydaje Uczestnikowi „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia” oraz uzupełnia jego profil kandydata na kierowcę.

§3 Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę – tzw. PKK, umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
2. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pogłębiania wiedzy teoretycznej i sumiennego przykładania się do zajęć.
3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Szkolenia pod rygorem przerwania Szkolenia.
4. Uczestnik obowiązany jest zawsze posiadać przy sobie dokument tożsamości w momencie uczestniczenia w Szkoleniu w części praktycznej. 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń i poleceń instruktora prowadzącego szkolenie co do techniki i sposobu kierowania motocyklem oraz dbania o powierzony mu pojazd.
6. Nieprzestrzeganie poleceń i zaleceń instruktora prowadzącego szkolenie przez uczestnika będzie za sobą niosło konsekwencje finansowe a w skrajnych wypadkach rozwiązania umowy szkolenia w trybie natychmiastowym bez możliwości powrotu na szkolenie.

§4 Opłaty

1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku dostępnym w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej www.oskvmax.pl.
2. Opłatę można wnieść gotówką w biurze Organizatora:
a) w całości
b) w ratach – w ilości maks. 3 raty (nieoprocentowane),
c) lub przelewem na konto bankowe Organizatora dostępne w biurze lub na stronie internetowej www.oskvmax.pl
3. Za cenę szkolenia uważa się cenę obowiązującą w dniu rozpoczęcia szkolenia, wpisaną do umowy, z uwzględnieniem obowiązujących wówczas promocji, co Uczestnik akceptuje i potwierdza własnoręcznym podpisem pod umową.
4. W cenie kursu zawarta jest opłata manipulacyjna w wysokości 200 pln, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia.
5. Całość opłaty za kurs osoba szkolona powinna wnieść zgodnie z umową najpóźniej do 20 godziny szkolenia praktycznego, lub do 3 miesięcy od chwili rozpoczęcia szkolenia.
6. Jeżeli Uczestnik korzysta z formy ratalnej, to poszczególne , kolejne wpłaty powinny być uiszczane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na przeprowadzenie szkolenia.
7. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o przerwaniu Szkolenia – decyzję taką podejmuje Kierownik OSK.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania zaświadczenia i nie uzupełnienia profilu kandydata na kierowcę do chwili uiszczenia całej opłaty za Szkolenie.

§5 Dyscyplina Szkolenia

1. O dopuszczeniu Uczestnika do Egzaminu Wewnętrznego decyduje instruktor szkolący. Jest to suwerenna i niepodważalna decyzja.
2. Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Wewnętrznego w części teoretycznej i praktycznej Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do Egzaminu Państwowego.
3. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i Uczestnika.
4. Uczestnik wyraża zgodę aby jego instruktor przechowywał kartę przeprowadzonych zajęć z uwagi na odpowiedni stan karty.
5. Uczestnik ma prawo, w dowolnym momencie Szkolenia, po uzgodnieniu z Organizatorem, zmienić swojego instruktora.
6. Uczestnik ma obowiązek powiadamiania z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia, za każdą opuszczoną, niezgłoszoną godzinę zajęć praktycznych 50% opłaty za godzinę dodatkową wg cennika.

§6 Przerwanie Szkolenia

1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.
2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik brał udział w Szkoleniu, po odliczeniu opłaty manipulacyjnej zgodnie z zawarta umową o przeprowadzeniu szkolenia.
3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty-paragonu fiskalnego lub rachunku (Rozp. Min. Finansów z dn.14 marca 2013).
4. Jeżeli Uczestnik zaprzestał uczestnictwa w zajęciach i nie kontaktuje się z biurem Organizatora, to zgodnie z §16 ust.2 Rozporządzenia o szkoleniu po upływie 24 miesięcy od dnia ostatnich zajęć Kierownik OSK odsyła jego profil kandydata na kierowcę do właściwego Starostwa, a Szkolenie to uznaje się za przerwane.

§7 Przepisy porządkowe

1. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Organizatora, wykładowcy lub instruktora.
2. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.
3. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.
4. Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.
5. Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy.
6. Nie zastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.
7. W przypadku nie zastosowania się do poleceń oraz wskazań przez osobę prowadzącą zajęcia zgodnie z §3 pkt.6 skutkiem czego powstało uszkodzenie pojazdu szkoleniowego Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do całkowitego pokrycia kosztów przywracając pojazd do stanu poprzedniego.
8. Wjazd na plac manewrowy należący do OSK Vmax Łukasz Budniak pojazdami innymi niż pojazdy szkoleniowe jest surowo zabroniony.
9. W wyniku powstania szkody na terenie placu manewrowego OSK Vmax Łukasz Budniak nie ponosi odpowiedzialności.
10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora zarządzeń, a ewentualne skargi, uwagi czy zażalenia należy zgłaszać do Kierownika OSK Vmax – Łukasz Budniak.

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnik składając swój podpis na umowie kursu potwierdza, że zapoznał się zał. nr 1 do tej umowy – Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby działalności zawodowej Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Sosnowiec, dnia 19 stycznia 2013 roku.

Zatwierdził: inż. Łukasz Budniak, Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”

Pobierz i wydrukuj formularz: regulamin

  • Brak produktów w koszyku.