Umowa świadczenia usług szkoleniowych

Zawarta pomiędzy………………………………………………………………………………………………………………, numer PESEL
…………………………………………………, zamieszkałym(ą) w …………………………………………………………………………………, ul.
…………………………………………………………………………….., nr. telefonu …………………………………………………………………………,
zwanym dalej Osobą szkoloną, a
Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Vmax Łukasz Budniak, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 61, nr. Zezwolenia 00822475, zwanym dalej Ośrodkiem.

§ 1. Postanowienia ogólne

Strony za pomocą regulacji w niniejszej umowie zawartych postanawiają uregulować warunki oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

§ 2. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest Kurs Nauki Jazdy kategorii*:
A1
A2
A

§ 3. Obowiązki Ośrodka

1. Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej powyższej kategorii prawa jazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
2. Ośrodek oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.
3. Ośrodek zapewnia szkolenie: Zajęcia z pierwszej pomocy medycznej w wymiarze…….. godzin, oraz szkolenie praktyczne w wymiarze……… godzin.
4. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub inne obrażenia powstałe podczas odbywania szkolenia. Osoba szkolona zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Ośrodka w przypadku utraty zdrowia lub życia w trakcie szkolenia.

§ 4. Opłaty

1. Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę …………………. PLN, płatną:
w całości
na raty
2. Osoba szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, o którym mowa w ust. 1 w całości przed rozpoczęciem tego szkolenia lub w przypadku rozłożenia płatności na raty stosować się do § 4 pkt 3.
3. Harmonogram rat:
Przed przystąpieniem do szkolenia osoba szkolona musi wpłacić ratę nie mniej niż…….………….. PLN, do 10h zajęć praktycznych wpłata raty w kwocie……………………… pln, kolejna rata w wysokości………………………. PLN wymagana jest w momencie przystąpienia do egzaminu wewnętrznego, lecz nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia szkolenia praktycznego.
4. W przypadku nie dokonania powyższych wpłat Ośrodek ma prawo odmówić prowadzenia dalszych usług szkoleniowych do czasu uregulowania zobowiązania lecz nie później niż do końca bieżącego roku.
5. Opłata za każdy poprawkowy egzamin wewnętrzny praktyczny wynosi 30 PLN.
6. Opłata za nieodbyte z winy osoby szkolonej szkolenie praktyczne wynosi 50% ceny za każdą planowaną godzinę tego szkolenia zgodnie z cennikiem zamieszczonym w biurze Ośrodka oraz na stronie internetowej www.oskvmax.pl.
7. Opłata za wypowiedzenie umowy bez winy ośrodka wynosi:
a) 50zł za udostępnienie materiałów e-learning, 40 pln za każdą odbytą godzinę zajęć teoretycznych z zakresu pierwszej pomocy
b) 1/20 ceny kursu za daną kategorię prawa jazdy za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego według cennika.
8. Kurs należy ukończyć do końca bieżącego roku, nie dotyczy to osoby, która rozpoczęła kurs po 15 września danego roku z tym, że ostateczna data ukończenia kursu ma nastąpić do dnia 31.05 kolejnego roku.
9. W przypadku nie ukończenia kursu do czasu określonego w § 4 pkt 8 uznaje się, że wszystkie godziny zostały wyczerpane.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W załączniku nr.1 do umowy zawarto regulamin Szkolenia, z którym osoba szkolona się zapoznała i potwierdziła podpisem jednocześnie zobowiązując się do jego przestrzegania.

*niepotrzebne skreślić

 

czytelny podpis osoby szkolonej                                  podpis reprezentanta Ośrodka

Przyjęto wpłatę:……………PLN, data………………………., podpis………………………

Załącznik nr 1 do umowy kursu prawa jazdy.

Regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, obowiązujący od dnia 19 stycznia 2013 r.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak ”
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”, który na podstawie zaświadczenia nr 00822475, wydanego przez Prezydenta Miasta Sosnowiec, prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, A2.
b) Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak” z dnia 19 stycznia 2013.
c) Szkoleniu – oznacza szkolenie podstawowe dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
d) Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§2 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 13 lipca 2012. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne i teoretyczne w ilości przewidzianej w prawie, a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.
3. Organizator zapewnia wykwalifikowaną i kompetentna kadrę instruktorów, posiadających uprawnienia do Szkolenia.
4. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator wydaje Uczestnikowi „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia” oraz uzupełnia jego profil kandydata na kierowcę.

§3 Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę – tzw. PKK, umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
2. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pogłębiania wiedzy teoretycznej i sumiennego przykładania się do zajęć.
3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Szkolenia pod rygorem przerwania Szkolenia.
4. Uczestnik obowiązany jest zawsze posiadać przy sobie dokument tożsamości w momencie uczestniczenia w Szkoleniu w części praktycznej.

§4 Opłaty

1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku na stronie internetowej www.oskvmax.pl.
2. Opłatę można wnieść gotówką w biurze Organizatora:
a) w całości
b) w ratach – w ilości maks. 3 raty (nieoprocentowane),
c) lub przelewem na konto bankowe Organizatora dostępne w biurze lub na stronie internetowej www.oskvmax.pl
3. Za cenę szkolenia uważa się cenę obowiązującą w dniu rozpoczęcia szkolenia, wpisaną do umowy, z uwzględnieniem obowiązujących wówczas promocji, co Uczestnik akceptuje i potwierdza własnoręcznym podpisem pod umową.
4. W cenie kursu zawarta jest opłata manipulacyjna w wysokości 500 PLN, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia.
5. Całość opłaty za kurs osoba szkolona powinna wnieść zgodnie z umową najpóźniej do 15 godziny szkolenia praktycznego, lub do 3 miesięcy od chwili rozpoczęcia szkolenia.
6. Jeżeli Uczestnik korzysta z formy ratalnej, to poszczególne kolejne wpłaty powinny być uiszczane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na przeprowadzenie szkolenia.
7. Niewniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o przerwaniu Szkolenia – decyzję taką podejmuje Kierownik OSK.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania zaświadczenia i nieuzupełnienia profilu kandydata na kierowcę do chwili uiszczenia całej opłaty za Szkolenie.

§5 Dyscyplina Szkolenia

1. O dopuszczeniu Uczestnika do Egzaminu Wewnętrznego decyduje instruktor szkolący. Jest to suwerenna i niepodważalna decyzja.
2. Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Wewnętrznego w części teoretycznej i praktycznej Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do Egzaminu Państwowego.
3. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i Uczestnika.
4. Uczestnik wyraża zgodę aby jego instruktor przechowywał kartę przeprowadzonych zajęć z uwagi na odpowiedni stan karty.
5. Uczestnik ma prawo, w dowolnym momencie Szkolenia, po uzgodnieniu z Organizatorem, zmienić swojego instruktora.
6. Uczestnik ma obowiązek powiadamiania z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia, za każdą opuszczoną, niezgłoszoną godzinę zajęć praktycznych 50% opłaty za godzinę dodatkową wg cennika.

§6 Przerwanie Szkolenia

1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.
2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik brał udział w Szkoleniu, po odliczeniu opłaty manipulacyjnej zgodnie z zawarta umową o przeprowadzeniu szkolenia.
3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty-paragonu fiskalnego lub rachunku (Rozp. Min. Finansów z dn.14 marca 2013).
4. Jeżeli Uczestnik zaprzestał uczestnictwa w zajęciach i nie kontaktuje się z biurem Organizatora, to zgodnie z §16 ust.2 Rozporządzenia o szkoleniu po upływie 24 miesięcy od dnia ostatnich zajęć Kierownik OSK odsyła jego profil kandydata na kierowcę do właściwego Starostwa, a Szkolenie to uznaje się za przerwane.

§7 Przepisy porządkowe

1. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Organizatora, wykładowcy lub instruktora.
2. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.
3. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.
4. Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.
5. Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy.
6. Niezastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.
7. W przypadku niezastosowania się do poleceń oraz wskazań przez osobę prowadzącą zajęcia zgodnie z §3 pkt.6 skutkiem czego powstało uszkodzenie pojazdu szkoleniowego Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do całkowitego pokrycia kosztów przywracając pojazd do stanu poprzedniego.
8. Wjazd na plac manewrowy należący do OSK Vmax Łukasz Budniak pojazdami innymi niż pojazdy szkoleniowe jest surowo zabroniony.
9. W wyniku powstania szkody na terenie placu manewrowego OSK Vmax Łukasz Budniak nie ponosi odpowiedzialności.
10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora zarządzeń, a ewentualne skargi, uwagi i zażalenia należy zgłaszać do Kierownika OSK Vmax – Łukasz Budniak.

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.oskvmax.pl.
2. Uczestnik składając swój podpis na umowie kursu potwierdza, że zapoznał się zał. nr 1 do tej umowy – Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby działalności zawodowej Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Sosnowiec, dnia 19 stycznia 2013 roku.

Zatwierdził: inż. Łukasz Budniak, Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „Vmax Łukasz Budniak”

Pobierz i wydrukuj formularz: umowa i regulamin